Lloyds Certiked logo

Innovatie is te kostbaar om aan het toeval over te laten

Innovatie is te kostbaar om aan het toeval over te laten

Steeds meer organisaties voelen de noodzaak om te innoveren. Innovatie blijkt in de praktijk echter niet eenvoudig. Er zijn doorgaans meerdere partijen bij betrokken, technologie is weerbarstig en medewerkers zijn druk met hun bestaande werkzaamheden. Zonder een doordachte aanpak bestaat het risico dat innovatie niet goed van de grond komt.

Met een snel veranderende omgeving ontkomen veel organisaties er niet aan om hun producten- en dienstenportfolio continue te ontwikkelen. ISO9001 stelt eisen aan het ontwikkelproces om ervoor te zorgen dat nieuwe producten en diensten op een beheerste manier worden uitgerold bij klanten. Tegelijkertijd krijgen wij als certificerende instelling vaak van klanten te horen dat innovatie niet te vangen is in een proces. Onderstaand een (vereenvoudigde) aanpak uit de praktijk, die als voorbeeld kan dienen om de beschreven uitdagingen te lijf te gaan en ervoor te zorgen dat investeringen in tijd en geld leiden tot de gewenste resultaten.

InnovatiefuikInnovatie1

 

De hierboven geschetste innovatie-aanpak bestaat uit drie fasen die ieder een ander doel dienen en onderstaand verder worden toegelicht. Elke fase wordt afgesloten met een go/ no go-beslissing, waarbij de innovatie getoetst wordt aan de hand van de volgende selectiecriteria:

 • Strategische aansluiting
  In hoeverre sluit de innovatie aan bij de strategische koers en draagt die naar verwachting bij aan het succes van de organisatie?
 • Haalbaarheid
  In hoeverre is de innovatie realiseerbaar (technologisch, organisatorisch, commercieel)?
 • Portfolio balans
  In hoeverre versterken de innovaties elkaar en beslaan ze vooraf geïdentificeerde kansrijke aandachtsgebieden?

In de eerste fase vindt de toets op een hoger abstractieniveau plaats, in een latere fase wordt de toets meer specifiek en gedetailleerd.

Fasen

 1. Ideegeneratie

  In deze fase staat creativiteit centraal. Met als input; de externe ontwikkelingen, wensen van belanghebbenden en de strategische koers van de organisatie. Daarnaast worden betrokkenen uitgenodigd mee te denken over mogelijke innovaties. Aan het eind van deze fase hebben beslissers een goed beeld van de doelstellingen, belanghebbenden, kansen en risico’s van een idee.
 2. Concept ontwikkeling

  Het doel van deze fase is om het initiële idee verder te ontwikkelen tot een beproefd concept. Aan het eind van deze fase hebben beslissers een goed beeld van de commerciële kansen en de benodigde inspanning en veranderingen binnen en buiten de organisatie. Zij kunnen op deze manier de innovatie succesvol introduceren.
 3. Markintroductie

  Deze fase is bedoeld om benodigde verandering door te voeren (product/dienst, organisatorisch, marktbewerking, samenwerkingsverbanden) en risico’s te managen. Aan het eind van deze fase beschikt de organisatie over nieuwe, gevalideerde en elkaar versterkende producten en diensten. Die voldoen aan de eisen en wensen (intern en extern), dragen bij aan de organisatiedoelstellingen en kunnen nu door de organisatie geleverd worden.

Deze korte schets is bedoeld organisaties te inspireren bij het vaststellen van een ontwerp en ontwikkelproces dat voldoet aan de eisen van ISO 9001. En die bijdraagt aan succesvolle introductie van (vernieuwde) producten en diensten. Wilt u meer informatie over hoe innovatie te integreren volgens de nieuwe norm? Neemt u dan contact met ons op.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer