Lloyds Certiked logo

Waarom kijken naar de context belangrijk is voor organisaties

Waarom kijken naar de context belangrijk is voor organisaties

Context is een nieuw onderwerp binnen het Certiked Model 2015 dat is gebaseerd op de nieuwe eisen van ISO 9001:2015. Binnen het onderwerp context staan een drietal gerelateerde aspecten centraal: Externe en interne ontwikkelingen, belanghebbenden en hun eisen, risico’s en kansen.

 

 

Deze aspecten hebben als doel om de buiten- en binnenwereld van uw organisatie nadrukkelijker met elkaar te verbinden, waardoor de kans op het leveren van succesvolle producten en diensten groter wordt.

Contextanalyse

Het eerste aspect, externe en interne ontwikkelingen, is van belang voor zowel het vaststellen als het bijstellen van uw organisatiestrategie. PESTLE (Political, Economic, Social, Technological, Legal, Environmental) is een veel gebruikte acroniem om breed naar alle mogelijke ontwikkelingen in de context te kijken, die relevant zijn voor de koers en bedrijfsvoering van een organisatie.

Het tweede aspect binnen het onderwerp context is het in kaart brengen van belanghebbenden en hun eisen. Belanghebbenden zijn organisaties en individuen die van invloed zijn op, of worden beïnvloed door activiteiten, producten of diensten. De meeste voor de hand liggende belanghebbenden zijn klanten en medewerkers, maar in veel gevallen is de initiële lijst een stuk langer.

Het derde aspect is het inventariseren van kansen en bedreigingen. Veel organisaties gebruiken hiervoor de SWOT-analyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats). Deze analyse helpt uw organisatie om een schifting te maken in de eerder geïnventariseerde ontwikkelingen, stakeholders en eisen. De grootste kansen en risico’s met bijbehorende ontwikkelingen en stakeholders krijgen doorgaans meer aandacht. De overige krijgen minder aandacht of worden in een later stadium opgepakt, uiteraard afhankelijk van de beschikbare middelen.

Bovenstaande aspecten en activiteiten zijn géén eenmalige exercitie, dit gaat het hele jaar door. Het is voor veel bedrijven een uitdaging om een proces van inventarisatie, monitoring en evaluatie in te richten. Door alle drie de aspecten in samenhang te bekijken op organisatie- en afdelingsniveau, ontstaat een consistent beeld. Door deze input te gebruiken voor de sturing in uw organisatie, wordt de kans op succesvolle producten/diensten en tevreden klanten aanzienlijk vergroot.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer