Lloyds Certiked logo

Veel gestelde vragen over Certiked

In welke branches is Certiked werkzaam?

Certiked is werkzaam in de kennisintensieve dienstverlening. Een nadere onderverdeling vindt u hier.

Waarin verschilt Certiked van andere certificeerders?

Bij de toetsing van uw organisatie, gaan wij niet uit van een norm: uw organisatie staat centraal. Met daarin de mensen die de diensten verlenen. Uiteraard nemen wij in elk gesprek de eisen van de norm mee, maar dan op een natuurlijke wijze, die recht doet aan het feit dat u werkt met professionals. 

Certiked onderscheid zich van anderen door:

  • de inzet van professionals, die veelal als (zelfstandig) organisatie adviseur op het gebied van management, organisatie en kwaliteit werkzaam zijn: uw professionals praten met onze professionals. En als uw organisatiegrootte het enigzins toelaat, werken de Certiked beoordelaars in teams, wat de kwaliteit van het onderzoeken ten goede komt;
  • een unieke werkwijze, waarbij sprake is van een gedegen voorbereiding, een op uw organisatie toegespitst onderzoek en een duidelijke rapportage, waar zowel aandacht is voor verbeterpunten als voor de zaken die u erg goed op orde heeft;
  • de toepassing van het Certiked Model bij (certificatie-)onderzoeken. Het Certiked Model is een vertaling van ISO 9001 naar kennisintensieve organisaties en is wat ons betreft beter leesbaar, praktisch en vooral voor onze klanten herkenbaar;
  • minder nadruk op controle, meer op mensen, verbeteringen en lerend vermogen.

Hoe is de onafhankelijkheid van Certiked geregeld?

Certiked beoordelaars mogen geen beoordelingen uitvoeren voor organisaties waarvoor zij direct of indirect werkzaam zijn, of de afgelopen 24 maanden werkzaam zijn geweest. 

Bovendien heeft Certiked een College van Deskundigen & Onafhankelijkheid, dat regelmatig toetst of de door Certiked getroffen maatregelen om haar onafhankelijkheid en onpartijdigheid te bewaken voldoende zijn.

Hoe kunnen wij ons contract met Certiked opzeggen?

U heeft een opzegtermijn van dertig dagen. U kunt uw contract schriftelijk opzeggen, met inachtneming van deze opzegtermijn.

Hoe wordt mijn klacht over de Certiked dienstverlening behandeld?

Eventuele klachten over de dienstverlening zullen in eerste aanleg behandeld worden door de directeur van Certiked. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden behandeld en/of opgelost dan heeft u het recht deze klacht direct aan de Quality Manager van Lloyd’s Register voor te leggen. Lees meer

Hoe wordt mijn klacht over een door Certiked gecertificeerde organisatie behandeld?

Een ISO 9001 certificaat geeft nog geen garantie dat de dienstverlening van een organisatie 100% naar uw tevredenheid is.

Als u niet tevreden bent, dan kunt u bij de organisatie zelf een klacht indienen. U mag er dan van uit gaan dat men er alles aan doet om u alsnog tevreden te stellen.

Als dat niet zo is en u bent niet tevreden over de manier waarop er met uw klacht is omgegaan? Als het een door Certiked gecertificeerde organisatie is, dan kunt u uw klacht bij ons indienen. Wij onderzoeken de doorlopen procedure. Lees meer.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer