Lloyds Certiked logo

Veel gestelde vragen over de kwaliteitsnorm speciaal onderwijs (KSO)

Wat is de kwaliteitsnorm speciaal onderwijs?

De KSO is een vertaling van de norm ISO 9001, naar het speciaal onderwijs. De norm is vooral bedoeld voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, (V)SO-scholen, gericht op cluster 3 en 4, maar kan ook zeker door andere (V)SO scholen worden gebruikt voor de verbetering van hun interne organisatie en de kwaliteit van het onderwijs. Naast een 'vertaling van ISO' zijn er aanvullingen opgenomen in de KSO die specifiek over het primaire proces gaan in dit type organisaties.

Waar zorgt KSO-certificering voor?

KSO-certificering zorgt ervoor dat u:

 • inzicht heeft in processen;
 • processen goed kunt aansturen, beheersen en verbeteren;
 • in control bent (zowel management als medewerkers);
 • een basis heeft voor een lerende organisatie: u leert te denken en werken vanuit continue verbetering
 • aan de buitenwereld kunt laten zien dat u uw organisatie goed op orde heeft

Wat is KSO-certificering niet?

Als u uw organisatie certificeert op basis van de KSO is dat niet:

 • een garantie van nul fouten: (V)SO is mensenwerk, zodat fouten onherroepelijk gemaakt zullen worden. U leert er echter wel op een andere manier mee omgaan zodat de organisatie als geheel leert van zaken die mis gaan; 
 • een vervanging van de onderwijsinspectie: het kan u wel helpen u voor te bereiden op een inspectiebezoek;
 • een doel op zich: certificering (op basis van welke norm dan ook), zou u moeten helpen om uw organisatiedoelen te realiseren.

Hoe verloopt het certificatieproces?

Als u wilt certificeren, dan geldt voor de KSO hetzelfde proces als voor ISO 9001 certificering. Onderzoeken worden op dezelfde manier voorbereid en uitgevoerd, de certificatieperiode is gelijk en u ontvangt een ISO 9001 certificaat. Het verschil is, dat bij een positief advies en als u een basisarrangement heeft van de inspectie, u ook een KSO certificaat ontvangt van het Lecso

Wat is de focus bij KSO-certificering?

Certiked kijkt bij de certificering op basis van KSO naar:
 • Prestaties naar cliënten (leerlingen, ouders/verzorgers);
 • Efficiente inrichting van processen;
 • Afstemming beleid en doelstellingen op elk niveau;
 • Sturing op basis van periodiek gemeten prestaties;   
 • Beheersing van risico’s: bent u ‘in control’?; 
 • Continue verbetering: bent u een lerende organisatie, zijn plan-do-check-act cycli gesloten?;
 • Helpt uw kwaliteitssysteem u om uw strategie en doelstellingen te realiseren?

Wat zijn de opbrengsten van KSO-certificering?

Net als bij elke certificering geldt dat de kosten eenvoudig in kaart te brengen zijn. Maar wat levert het u op? KSO-certificering heeft de volgende opbrengsten: 

 • Werken volgens afspraken;
 • Verduidelijken van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • Greep krijgen op de eigen situatie;
 • Kwaliteit op de agenda in alle lagen van de organisatie;
 • Verbeterpunten zijn bespreekbaar, worden geprioriteerd en planmatig doorgevoerd;
 • Toetsing door onafhankelijke partner: er wordt een spiegel voorgehouden en potentiële risico's en verbeteringen aangemerkt.

Is de KSO-norm al aangepast aan de nieuwe ISO 9001?

Ja, de KSO-norm is in november 2016 aangepast en is gebaseerd op ISO 9001:2015 en het inspectiekader dat ingaat op 1 augustus 2017.

Kosteloos overstappen bij Certiked

Kosteloos overstappen

U wilt een kwaliteitssysteem dat de professionals in uw organisatie helpt hun werk beter en efficiënter te doen? Dan kiest u voor Certiked, de certificeerder die dat begrijpt en laat zien in de praktijk.

Ons uitgangspunt: kwaliteit draait om uw klanten, uw professionals en uw bedrijfsresultaten. Uw kwaliteitssysteem moet toepasbaar en praktisch zijn. En: bij Certiked kunt u kosteloos overstappen!

Lees meer

Gefaseerd certificeren bij Certiked

Gefaseerd certificeren

Een certificeerbaar kwaliteitssysteem opzetten is voor veel organisaties een heel project. In dat project worden keuzes gemaakt: waar moet zo’n systeem aan voldoen? Wat moet worden vastgelegd? Wanneer is het goed genoeg? Wie moeten erbij betrokken worden? Welke middelen zijn nodig?

Certiked realiseert zich dat ‘een kwaliteitssysteem’ geen alledaagse kost is, en biedt daarom een traject van ‘gefaseerd certificeren’ aan.

Lees meer